Sandvik investoi 50 miljoonaa euroa uusien teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen

Sandvik Mining and Rock Solutions kehittää Shift ’25 -tutkimusohjelmassaan uusia, innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat kaivosteollisuuden tuottavuutta, turvallisuutta ja vastuullisuutta. Automaatio, digitalisaatio ja sähköistyminen ovat tulevaisuuden teknologiaratkaisujen keskiössä. Uusien teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen vaatii usein vuosien tutkimustyötä. Sandvikin yhteistyö Business Finlandin, johtavien tutkimuslaitosten, asiantuntijoiden ja yliopistojen kanssa tukee uusien, globaalisti skaalautuvien teknologioiden kehitystä sekä kestävän kehityksen mukaista arvoketjua.

Sandvik aloitti Tampereella vuonna 2021 Shift ’25 -tutkimusohjelman, jossa kehitetään uusia ratkaisuja kaivosteollisuuden käyttöön. Ohjelma on yksi Business Finlandin veturihankkeista, jossa kansainvälisesti toimiva yritys toimii muiden erikokoisten yritysten ja toimijoiden muodostaman ekosysteemin veturina. Tavoitteena on ratkaista merkittäviä tulevaisuuden haasteita.

Sandvik on sitoutunut kaivosalan innovaatioiden ja muutoksen edistämiseen sekä asiakkaiden tuottavuuden parantamiseen kestävän kehityksen mukaisilla teknologioilla. Kaivosteollisuus siirtyy kohti digitaalisempaa ja sähköisempää tulevaisuutta, ja Sandvikin uudet ratkaisut vastaavat asiakkaiden haasteisiin. Ympäristön ja työntekijöiden hyvinvoinnin tavoitteet ovat lisänneet kysyntää sähköisille ratkaisuille, joilla voidaan vähentää tuotannon päästöjä ja samalla lisätä työturvallisuutta ja tehokkuutta maan alla. Sähköistyminen on myös keskeinen ilmaston lämpenemisen hillintäkeino. Sandvikin uudet teknologiaratkaisut mahdollistavat vastuullisen maanalaisen kaivostoiminnan ja edistävät koko arvoketjun kestävyyttä. Vastuulliset liiketoimintatavat ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja edesauttavat yhteiskunnan ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa.

Maailman johtavana kaivosteollisuuden toimittajana Sandvik voi vastata tarjonnallaan alan keskeisiin haasteisiin: tehokkaampi ja tuottavampi kaivostoiminta, joka on lisäksi turvallista ja ympäristön kannalta kestävää. Sandvik näkee, että kestävä kehitys ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä, ja uudet ratkaisut auttavat alaa siirtymään kohti vastuullisempaa kaivostoimintaa. Sandvik keskittyy ratkaisuissaan sähköistymiseen, digitalisaatioon ja automaatioon sekä edistyksellisen porausteknologian kehittämiseen. Näihin alueisiin Sandvikilla on kaivosteollisuuden teknologiajohtajana suurin vaikutus, ja ne edistävät vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistamista sekä tiukentuneisiin turvallisuus- ja ympäristövaatimuksiin vastaamista. Sandvik panostaa myös omaan vastuulliseen toimintaansa. Sandvikin kestävän liiketoiminnan strategiset painopistealueet ovat ilmastonmuutos, kiertotalous, henkilöstö ja reilu toiminta. Keskiössä ovat esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen puolittaminen, tuotantoprosessien optimointi, turvallisen työympäristön vaaliminen sekä toimiminen yhdenvertaisella tavalla. Keskittymällä neljään alueeseen voidaan asetetut tavoitteet saavuttaa vuoteen 2030 mennessä huomioiden yhteiskunnan, ympäristön ja talouden tarpeet.

Käynnissä olevassa Shift ’25 -ohjelmassa Sandvik kasvattaa tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatioinvestointejaan Suomeen. Hanketta rahoittaa myös Business Finland, jonka kanssa Sandvik on toiminut jo pitkään yhteistyössä erilaisissa, merkittävissä teknologiaprojekteissa. Next Generation Mining (NGMining) on Business Finlandin rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke, jota koordinoi VTT-tutkimuslaitos ja Sandvikin lisäksi mukana on myös teknologiajohtaja Nokia. Yhteishankkeessa tutkitaan teollisen 5G-verkon mahdollisuuksia maanalaisessa kaivostoiminnassa ja innovoidaan digitalisoituvan kaivostoiminnan globaaleille markkinoille uusia teknologiaratkaisuja, jotka hyödyntävät reunalaskentaa ja tekoälyä. Hankkeen keskiössä on autonomisten, verkottuneiden ja liikkuvien kaivoskoneiden turvallinen, tuottava ja optimoitu käyttö. Etäohjattavien koneiden, autonomisten ratkaisujen ja kaivoksen digitaalisten tuotantojärjestelmien kytkeminen verkkoon vaatii aina toimintavarmaa datayhteyttä. Onnistunut kaivosautomaation ja digitaalisen kaivostuotannon seuranta lisäävät sekä tehokkuutta että turvallisuutta.

Sandvikille olennaista on toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä: löytää parhaat yhteistyökumppanit, toimintamallit, tulevaisuuden osaajat ja keskittyä huippututkimukseen. ”Ne varmistavat menestymisen tulevaisuudessa. Emme edes yritä tehdä kaikkea itse. Kaivosasiakkaillamme on monia erilaisia alustoja ja järjestelmiä käytössään. Sandvikin tehtävänä on varmistaa yhteensopivuus, että järjestelmämme toimivat erilaisilla alustoilla, eri laitteissa ja erilaisissa kaivoksissa ympäri maailman. Käytännön haasteena on, miten esimerkiksi saadaan toiminnanohjaus keskustelemaan sekä kaivoksen tuotannonohjauksen että kaivoskoneiden kanssa. Nykyisessä liiketoimintaympäristössä on erittäin suuri merkitys monitahoisella yhteistyöllä sekä avoimella innovaatio- ja tuotekehitystyöllä hyvän, osaavan verkoston kanssa”, kertoo teknologiajohtaja Jani Vilenius Sandvikilta.

Ketterät ekosysteemit ovat vastaus nopeampaan teknologiakehitykseen ja oman osaamisen täydentämiseen. Seuraavassa teknologiavaiheessa halutaan hyödyntää enenevässä määrin myös tekoälyä (Artificial Intelligence). ”Tällä hetkellä onnistunut tekoäly on yhdistelmä koneoppimista ja ihmisten kirjoittamia sääntöjä. Tulevaisuudessa pystymme tarjoamaan yhä parempia ratkaisuja kaivostoiminnan haasteisiin, joita ei ole pystytty aikaisemmin ratkaisemaan, sillä koneoppiminen ja tekoäly kehittyvät koko ajan. Tehtäväpohjainen tekoäly on kehittynyt jo melko hyväksi esimerkiksi kuvien, puheen, tekstin tai esteiden tunnistuksessa. Haluamme kehittää tuottavuutta ja turvallisuutta lisääviä, menestyviä liiketoimintakonsepteja kaivosteollisuudelle osana ekosysteemiä.”

”On kehitettävä uusia digitaalisia, teknologisia ja sähköisiä ratkaisuja. Aikaisemmin kasvu oli nopeaa, mutta nyt alan kehitys on ollut tasaisempaa ja täytyy löytää uusia, luovia ratkaisuja. Tulevina vuosina tulemme tekemään paljon töitä eri keskeisten yhteistyökumppaneidemme kanssa mahdollistaaksemme kestävän kaivostoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on kaivosten sähköistymisen lisäksi kehittää kaivoksiin sopiva tietoliikenneinfrastruktuuri, joka sisältää integroituja ratkaisuja turvallisuus- ja seurantatekniikoiden sekä tekoälyn osalta ja mahdollistaa autonomisten liikkuvien kaivoskoneiden turvallisen ja tehokkaan käytön maanalaisissa kaivoksissa. Tampereella sijaitseva Sandvikin ainutlaatuinen testikaivos ja huippuosaajat mahdollistavat uusimpien teknologioiden, ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämisen sekä pilotoinnin. Haluamme alan edelläkävijänä ottaa rohkeita askeleita teknologiakehityksessä ja auttaa alaa siirtymään kohti vastuullisempaa ja tuottavampaa kaivostoimintaa,” päättää Jani Vilenius.

MAN_VETURI-750x600px