Työtä paremman tiestön puolesta

West Coast Road Masters Oy on tiestöalan pieni ja ketterä ammattilainen. Se tarjoaa mittaus- ja konsultointipalveluja apunaan alan edistyksellisin teknologia.

”Mittaamme metsäteitä ja muita yksityisteitä asiakkaina tienhoitokunnat. Samaan aikaan työn alla on tienrakennushankkeiden kantavuusmittaukset ja tuulipuistojen kantavuusmittaukset”, toimitusjohtaja Juha-Matti Vainio kertoo.

Porilaisessa tiestöalan yrityksessä eletään vuoden kiireisintä aikaa. Keväästä 2012 toimineen West Coast Road Mastersin päätuote on kantavuusmittaukset, joita päästään tekemään kevätroudan sulamisen jälkeen ja mittauksia jatketaan teiden runkojen jäätymiseen asti.

West Coast Road Masters tekee yksityisteille kantavuusmittauksia koko maassa. Kesäkuun alussa voimaan tulleen lakimuutoksen takia mittauksia tarvitaan yhä useamman tieremontin yhteydessä.

Nykyään mittaus tarvitaan aina, kun perusparannettavaa tietä on yli 500 metriä ja kustannukset ylittävät 20 000 euroa. Mittaus pitää tehdä silloinkin, jos kantavuuspuutteita on muuten vaikea arvioida.

Kantavuusmittaus tehdään 50 metrin välein ja mittauksen jälkeen tehdään tielle kantavuusmittaukseen perustuva rakennekerrosten mitoitus, jossa lasketaan lisättävän murskekerroksen paksuus tavoitekantavuuden saavuttamiseksi.  Kantavuusmittauksella saadaan kohdistettua murskelisäykset heikkoihin paikkoihin ja ei turhia murskelisäyksiä tule.

Töitä on lisännyt myös edellisen hallituksen asetus, jolla yksityistieremonttien valtionavustuksia nostettiin. Yleisempien tieremonttien kuten perusparannusten avustus nousi 50 prosentista 70:ään.

Juha-Matti Vainio kertoo, että näiden kahden päätöksen seurauksena kesä on ollut heidän yrityksessään kiireinen. Keski-Suomesta soittoja ja tarjouspyyntöjä on tullut Vainion mukaan aktiivisimmin, ja Pohjois-Suomesta listalla on myös ollut puuhuollon kannalta tärkeitä väyliä.

”Metsähallitukselle mitattiin kantavuudet 200 kilometrin matkalla Lapissa, ja Kuusamon yhteismetsälle ollaan parhaillaan mittaamassa 80 kilometrin tieverkkoa”, Vainio kertoo.

Ensi talvea tämän kesän kantavuusmittaukset eivät kuitenkaan ehdi pelastaa.

”Kun nyt mitataan, niin vasta ensi kesänä korjataan”, kunnon pakkasia puuhuollon turvaamiseksi huonompienkin teiden varsilta toivova Juha-Matti Vainio sanoo.

Levykuormituslaitteella rakennetta kuormittamalla saadaan laskettua rakenteen kantavuus ja tiiveys. Levykuormituskokeita käytetään erilaisissa pihojen, pysäköintialueiden ja talonrakentamisen perustuksissa sekä tuulivoimapuistojen rakentamisen laadunvalvonnassa. 

”Teollisuusrakentamisessa mittaamme muun muassa hallien ja järeiden nosturien perustuksia. Olemme mitanneet myös sillanrakentamisen ja kaatopaikkarakentamisen perustuksia”, toteaa Vainio. 

Kesällä 2023 West Coast Road Mastersilla oli meneillään mittaushankkeita esimerkiksi yksityisteiden perusparannusten suunnitteluun ympäri maata, Turun, Jyväskylän ja Porin kaupungeille katujen päällystystä varten, Vt 5 Hurus-Hietanen työmaa, kesällä 2022 teimme mittauksia Vt.4 Kirri-Tikkakoski hankkeella.

”Erikoiskuljetusreittien kantavuusmittaukset ovat lisääntyneet tuulivoimarakentamisen ja sähköverkkojen rakentamisen myötä.”

Kuvan pudotuspainolaitteella varmistutaan nopeasti ja edullisesti tien kuormituskestävyydestä. Mittauksia tehdään myös levykuormituslaitteella ja Loadmanilla.

Pudotuspainolaitteella saadaan yleiskuva tieverkon kantavuudesta

Kantavuusmittaus on nopea ja edullinen tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä. Pudotuspainolaitteella mitatut taipumat ja D0 taipumasta laskettu kantavuus kuvaavat hyvin tien pinnan ja rakenteen kykyä vastustaa pysyviä muodonmuutoksia. 

”Mittaustuloksista lasketaan tien kantavuus, jolloin samalla selviää mahdolliset kantavuuspuutteet. Mitoitusohjelmistoilla lasketaan kantavuusvaatimuksen saavuttamiseksi tarvittava rakennekerroksen lisäystarve. Pudotuspainolaitteella tehtävä kantavuusmittaus on nopea ja luotettava tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä”, kertoo Vainio. 

”Nykyaikaisilla pudotuspainelaitteilla suorittamamme kantavuusmittauspalvelut ovat yksi päätuotteistamme. Suunnittelua palvelevia kantavuusmittauksia tehdään esimerkiksi yleiselle tieverkolle, kaduille ja kaavateille sekä yksityis- ja metsäautoteille. Teemme kantavuusmittauksia ja rakennekerrosten kairauksia korjausvelan korjaamiskohteisiin eri puolella Suomea. Laadunvalvontaan kantavuusmittauksia tehdään esimerkiksi päällystyskohteille, yleisten teiden perusparannuskohteille ja kelirikkokorjauskohteille. Uusille teille ja kaduille sekä yksityisteiden perusparannuskohteille mittaukset ennen päällystämistä ovat tärkeitä. Tien rakenteen materiaalien käyttäytymistä liikennekuormituksen alla kuvaa tienpinnan taipuma. Tätä liikennekuorman aiheuttamaa rasitusta simuloidaan tien pintaan kohdistuvaa voimaa ja kuormituksen aiheuttamaa taipumaa mitataan pudotuspainolaitteella. KUAB pudotuspainolaitteen tierakenteeseen aiheuttaman kuormituksen kesto on noin 22 ms ja se vastaa hyvin raskaan liikenteen aiheuttamaa kuormitusvaikutusta”, toteaa Vainio.

Päällysteiden poraukset

West Coast Road Masters tekee päällysteiden porauksia päällysteiden laadunvalvontaan, esimerkiksi päällysteen paksuuden mittaamiseen ja vanhojen päällysteiden ennakkotutkimuksiin. Yrityksen käytössä on nykyaikainen porakalusto ja liikenteen turvallisen sujumisen takaavat liikenteenohjauslaitteet.

Kunnossapidon hoito-urakoiden laadunvalvonta

”Kesäisin ja talvisin teemme ELY-keskuksille hoitourakoiden laadunvalvontaa. Samoilla laitteistoilla ja miehityksellä laadunvalvontaa voidaan tehdä myös kunnille ja kaupungeille, talvella 2023 teimme laadunvalvontaa Jyväskylän kaupungille. Olemme olleet mukana Innomikko Oy:n alikonsulttina myös monissa Väyläviraston tilaamissa vaativissa kenttätutkimuksissa”, jatkaa Vainio.

”Talvikausina olemme tehneet laadunvalvontaa kevyen liikenteen väylille, polkupyörällä, joka on varustettu Teconer Oy:n kelianturilla.”

Tiestöpalvelu Seppälä ja Road Masters yhteistyössä siltojen kuntoarviossa

Siltojen kuntoarvio yksityisteillä, metsäteillä ja kuntien kaavateillä on edullinen toimenpide tienpitäjän vastuun määrittämiseksi, liikennöinnin selkeyttämiseksi ja korjaustarpeen toteamiseksi. Kuntotarkastukseen kuuluu kirjallisen raportin laatiminen tilaajalle korjaussuosituksineen ja alustavine kustannusarvioineen.

”Suosittelemme raportissa myös asiaan kuuluvaa painorajoitusta sillalle. Siltakohtaisesta kuntoarvioinnista annamme tarjouksen, jossa hinta riippuu siltatyypistä ja sen sijainnista. Sillankorjaussuunnittelusta voimme tehdä myös tarjouksen”, muistuttaa Vainio.

Liikenteenohjaus

Liikenteenohjaukseen yritykseltä löytyy kuorma-autoon kiinnitettävä törmäysvaimennin valonuolella (TMA Stuer-Egghe 100K) sekä moottoritiemallin liikenteenohjausaitoja, joita myös vuokrataan.

”Hoidamme työkohteiden liikenteenohjaukset ja tarvittaessa teemme myös liikenteenohjaussuunnitelman. Meiltä saat myös nopeusrajoitusmerkit kohteiden nopeuden laskuun ja palauttamiseen. Pyrimme aina löytämään asiakkaan kannalta parhaimman ratkaisun, joten anna meidän auttaa”, toteaa Vainio lopuksi. 

”Teemme erikoiskuljetusten reittiselvityksiä tuulivoimakuljetusten ja raskaiden erikoiskuljetusten tarpeisiin. Reittiselvityksiin sisältyvät liittymien ja kaarteiden ajolinjojen mallinnukset, tiepenkereiden vakavuuden määrittelyt, rakennekerrosten kairaukset sekä kantavuusmittaukset.”

Asiakkaina ovat myös teollisuus ja energia-ala. Tuulivoimaa rakennettaessa toimenkuvaa ovat tuulimyllyjen pohjien mittaukset sekä tuulimyllyjen kuljetukseen käytettyjen reittien kantavuusmittaukset.

”Pienenä yrityksenä tarjoamme nopeaa ja joustavaa palvelua. Toimimme koko maassa ja olemme käytettävissä 24/7”, Juha-Matti Vainio lupaa.

West Coast Road Mastersin toimipisteet löytyvät Porista, Tampereelta, Kouvolasta ja Helsingistä. Suomen lisäksi yritys toimii Ruotsissa ja Virossa.